עורכי דין - חפש עו"ד : תחום עיסוק :אזור בארץ
נזיקין ביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל בנקאותמשפט פלילי  
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות תביעות קטנות

ראשי  |   הוספת קטע עיתונות  |   כניסת עיתונאים  |   תנאי שימוש  |   צור קשר
שאל שאלתך המשפטית אינדקס עורכי דין סקירת פסיקה לאזרח מאמרים משפטיים לאזרח טיפים משפטיים לאזרח מגזין משפטי מקוון אשף המשפט - חיפוש לפי נושא סדנאות וכנסים משפטיים לאזרח
הרשמ/י לקבלת המגזין המשפטי חינם דאר אלקטרוני:
 
 
 
שם המאמר: מס ערך מוסף בשיעור אפס על שירות שניתן מחוץ לישראל
מידע משפטי בנושאים: דיני מיסים - מיסוי בינלאומי - מע"מ - מס ערך מוסף - עבודה בחו"ל - תושב חוץ - שירות שניתן מחוץ לישראל - עוסק - תיקון 23 לחוק מע"מ - מס בשיעור אפס
 
 עורך דין מאורי עמפלי

  מאת: עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
להלן מקורות מידע נוספים שיעניינו אותך:
מיסוי בינלאומי
עבירות מס
דיני מקרקעין
מס הכנסה
דיני מיסים
מס  ערך מוסף בשיעור אפס על שירות שניתן מחוץ לישראל
מאת: עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

מבוא
סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן: "חוק מע"מ"), קובע, כי "על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין".
סעיף 1 לחוק מגדיר "עסקה", בין היתר, כ"מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו". שירות מוגדר באותו סעיף כ- "כל עשייה בתמורה למען הזולת שאיננה מכר...". משמע, מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, הנו בגדר "עסקה" החייבת במע"מ.

אל מול הסעיפים אשר קובעים את החבות במע"מ בגין עשיית עסקה בישראל (וראו לעניין זה גם סעיף 15(א) לחוק מע"מ), מחיל סעיף 30(א) לחוק מע"מ מס בשיעור אפס על עסקאות יצוא שונות, וזאת במטרה לעודד את הייצוא ולשפר את מאזן התשלומים של המדינה על ידי הזרמת מט"ח אליה (ע"א 418/86).

כך למשל סעיף 30(א)(5) לחוק, מורה, כי מס בשיעור אפס יוענק לעסקה של מתן שירות לתושב חוץ, ובלשון ההוראה: "מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לעניין זה; לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלעניין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל".

יצוין, כי עד לתיקון 23 לחוק מע"מ, אשר נכנס לתוקף בחודש יולי 2002 (להלן: "תיקון 23"), שללה הוראת סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, מס בשיעור אפס רק כאשר נושא ההסכם היה מתן שירות בפועל לתושב ישראל בישראל (וראו לעניין זה  למשל ע"א 41/96).
כלומר, בהתאם להוראת סעיף 30(א)(5) דהיום - מתן שירות לתושב חוץ יזכה את נותן השירות במע"מ בשיעור אפס, אלא אם מתברר, כי גם תושב ישראל בישראל נהנה בפועל משירות זה.

תקנה 12א(א) לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו – 1976 (להלן – "התקנות") מחילה הגבלה נוספת על תחולת הטבת המס, לפיה "לעניין סעיף 30(א)(5) לחוק לא יחול שיעור אפס על שירות שניתן לגבי נכס המצוי בישראל...".

הטבת מס בשיעור אפס בגין עסקת יצוא מצויה גם בסעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ. בהתאם להוראת הסעיף מס בשיעור אפס חל בעת "מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל".
מדובר בהוראה בעלת לשון בהירה לפיה חל מס בשיעור אפס כאשר עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל נותן שירות מחוץ לישראל. יודגש, כי אין כל הגבלה מהותית נוספת בחוק מע"מ או בתקנות לעניין הזכאות לקבלת הטבת המס מכוח הוראת הסעיף.   

יתכנו, אם כן, נסיבות, אשר שוללות מס בשיעור אפס מכוח הוראת סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, ובד בבד מקיימות מס בשיעור אפס מכוח הוראת סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ.

טלו למשל דוגמה של עורך דין ישראלי שנוסע לחו"ל על מנת לייצג לקוח זר, אשר רוצה לרכוש נכס בישראל. תקנה 12א(א) לתקנות עשויה לשלול את הטבת המס על השירות הניתן לתושב הזר, היות והשירות ניתן לגבי נכס המצוי בישראל. מאידך גיסא, סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ מקנה מס בשיעור אפס כאמור למתן שירות מחוץ לארץ.

לאחרונה ניתנו שני פסקי דין בבתי המשפט המחוזיים שדנו במתח הנ"ל וביחסי הגומלין בין שני  הסעיפים.   

עניין גווילי יהושע
בעניין גווילי יהושע (ת"מ 124-08) נדונה בקשה לאישור תביעה ייצוגית מכוח חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("להלן: "חוק התובענות"), בשל חיוב שלא כדין במע"מ של שיחות טלפון לארץ מחו"ל באמצעות כרטיסי חיוג או שיחות גוביינא.

לשם הבהרת הפן הטכני של החיוב, במקרה של כרטיסי חיוג הצרכן מתקשר בחוזה עם אחת מן החברות המספקות שירותי טלפון בינלאומיים לרכישת קוד גישה באמצעותו ניתן לבצע חיוג בינלאומי בעת השהייה בחו"ל. בתום תקופת השירות, מקבל הצרכן חשבונית ובה נקוב הסכום לתשלום בתוספת מע"מ.

בהתאם להוראות חוק התובענות פצח בית המשפט תחילה בבחינה, האם קמה למבקשים עילת תביעה שיכולה לשמש בסיס לתביעה ייצוגית.

המבקשים טענו, כי רשויות מע"מ, באמצעות חברות התקשורת, חייבו עסקאות של שיחות טלפון לארץ מחו"ל, באמצעות כרטיסי חיוג או שיחות גוביינא, במע"מ בשיעור מלא, למרות שסעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ מורה בעניינם על הטלת מס בשיעור אפס.
בתמצית, המבקשים השתיתו את טענתם על כך שהדגש לצורך בחינת ההטבה שבסעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ, צריך להיות מושם על מקום צריכת השירות. לדידם, מקום צריכת השירות הינו מקום הימצאו של מקבל השירות, והואיל ומקבל השירות בקשר עם השיחות מחו"ל הינו יוזם השיחה הנמצא בחו"ל, אזי להלכה לפי הוראת סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ אין לגבות מס בגין שירות זה.
רשוי
ות מע"מ טענו מנגד, כי השירות של העברת שיחות הטלפון ליעדן מבוצע בישראל, ע"י תשתית המצויה בישראל: המרכזייה המחשוב, מאגר הנתונים, מענה אנושי בעברית במידת הצורך. על כן, מדובר בשירות שניתן בישראל, החב במע"מ בשיעור מלא. כלומר, לדידן של רשויות מע"מ סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ מתנה את חיוב המע"מ בשיעור אפס בכך שהשירות המוענק יתבצע בפועל בחו"ל (מקום ביצוע השירות).

בית המשפט המחוזי ברשות כב' השופט מגן אלטוביה קיבל את בקשת התובעים ובפסק דין מפורט, ביסס, את הכרעתו, בין היתר, על הטעמים הבאים:

ראשית, מציין בית המשפט, כי בדברי ההסבר לחקיקת סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ ויישומו מובאת דוגמה של בדיקת רישום בספרי המקרקעין בשביל לקוח בחו"ל.  כלומר, על אף ש"אמצעי הייצור" של השירות מצויים בישראל (וממילא השירות מבוצע בישראל) ביקש המחוקק להעניק את ההקלה לפי ה"צרכן", יהא אשר יהא, המצוי מעבר לים. מתוך כך למד בית המשפט, כי מרכז הכובד של סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ, אינו נעוץ בזהות מקבל השירות, כי אם במקום מתן השירות.
שנית, בית המשפט פונה לאיתור מקום מתן השירות לאור תכלית חוק מע"מ.  ביחס לכך מציין בית המשפט, כי תכליתו של חוק מע"מ הינה להטיל מס על צריכה של מוצרים ושירותים בישראל. מתוך תכלית זו, מסיק בית המשפט, כי מקום מתן השירות קשור בטבורו  לצריכת השירות, אשר מזוהה עם מיקומו הגיאוגרפי של מקבל השירות – הצרכן.
שלישית, בהוראת פרשנות 2/94 של רשות המסים נקבע מפורשות, כי "כאשר השירות ניתן על ידי חברת התקשורת הזרה לתושב ישראל כשהוא נמצא מחוץ לישראל - אין לחייב במע"מ בגין שירות זה וזאת מהטעם שמדובר בשירות שצריכתו היא בחו"ל".
רביעית, מתוך לשון סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ  עולה, כי "המחוקק ער לכך כי הצרכן, אשר את זהותו אין הוא מציין אם תושב ישראל הוא אם לאו, נהנה משירות שהתשתית לנתינתו מצויה בישראל, שהרי מקום עיסוקו העיקרי של נותן השירות הוא בישראל".
חמישית, פרשנות המבקשים עולה בקנה אחד עם התכלית הספציפית של הוראת סעיף 30(א) (7) לחוק מע"מ, בדבר עידוד הייצוא, ובלשון בית המשפט: "הצרכן הישראלי, כשהוא נמצא בחו"ל יכול לבחור בספקי טלפוניה מקומיים אם המחיר שישלם בגין השירות יהא נמוך מזה המוצע לו על ידי הספקים הישראלים. בחירתו בספק ישראלי המציע מחיר תחרותי, לרבות בזכות היותו חב במס ערך מוסף בשיעור אפס, מותירה את הפעילות הכלכלית בגין שירותים אילו בישראל על כל הנובע מכך. מכאן שתכלית היצוא ראויה היא וגוברת על הפרשנות אותה מציע המשיב."   
לעניין זה מדגיש בית המשפט, כי עידוד היצוא פירושו הענקת הקלה כאשר קיימת תחרות בין נותן שירותים בישראל לבין גורם המתחרה בו בחו"ל. כאשר השירות ניתן לגבי נכס/אדם בישראל פוחתת באופן טבעי הסבירות שעוסק זר יוכל להתחרות מול העוסק הישראלי ואיתה הצורך בהקלה בחיוב במס.  
שישית, עמדת רשויות מע"מ עצמן כעולה מנוסח הסכם פשרה שקיבל תוקף בת"א 1346/00 רוזנברג ואח' נ' פרטנר תקשורת בע"מ ואח', הינה, כי בגין שיחות טלפון סלולאריות שבוצעו מחו"ל לישראל יש להטיל מע"מ בשיעור אפס.

הרי כי כן, דוחה בית המשפט את עמדת רשויות מע"מ לפיה סעיף 30(א)(7) מתמקד במקום ביצוע השירות ומתווה, כי "נקודת השקילה אינה אבדן המע"מ כתוצאה מאימוץ פרשנות המבקשים אלא אבדן הפעילות העסקית לטובת מתחרים זרים שמחוץ לישראל. הפרשנות הרואה במחוקק כמי שביקש להעניק לעוסק שמקום עיסוקו העיקרי בישראל יתרון שעה שהוא מוכר שירותים הנצרכים מחוץ לישראל גם כשאילו מוענקים לצרכן ישראלי הצורך אותם בחו"ל, מתיישבת עם עמדת בית המשפט העליון הרואה את סעיף ההקלה כסעיף מעודד יצוא, שנועד בן השאר להגדיל את היקף הפעילות הכלכלית בישראל."
משקבע בית המשפט, כי המבחן הרלוונטי לעניין סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ הינו מקום צריכת השירות, נפנה הוא לבדוק היכן נצרך השירות במקרה שלפניו- בארץ או בחו"ל. רשויות מע"מ ציינו בקשר לכך, כי מקבל השיחה "הישראלי" הינו שותף מלא לצריכת השירות ולעתים חלקו אף גדול יותר מזה של יוזם השיחה.
על בסיס המבחנים שהותוו בפסק דין בעניין קסוטו (ע"א 41/96) לעניין זהות מקבל השירות, בהקשר של סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ בנוסחו לפני תיקון 23 (מבחן משלם השירות, מבחן הצדדים לחוזה השירות, מבחן הנהנה מן השירות, ומבחן הנסיבות), מגיע בית המשפט למסקנה, כי מקבל השירות הינו יוזם השיחה, שנמצא מחוץ לישראל. וכדבריו של בית המשפט: "לאורם של מבחנים אלו ניתן לקבוע כי בעת השימוש בכרטיס החיוג, יוזם השיחה הוא מקבל השירות אשר צורך את השירות. יוזם השיחה הוא המשלם עבורה, הוא צד לחוזה השירות והוא הנהנה מהשירות, זאת אף אם נהנה מכך גם הנמען לשיחה."
בקשר לשיחות גוביינה מיצה בית המשפט, כי אומנם הנמען (בישראל) הוא המשלם בגין השיחה, אך היוזם של השיחה נמצא בחו"ל. כן מדגיש בית המשפט, כי בנסיבותיה הייחודיות של עסקת הגוביינא, יש לראות גם במסגרתה את יוזם השיחה כגורם הדומיננטי הנהנה משירות.
מכל האמור, קבע בית המשפט כי קיימת למבקשים עילת תביעה, ובלשונו: "מן המקובץ עד כה עולה כי את סעיף ההקלה יש לפרש באופן בו מקום צריכת השירות הוא מקום מתן השירות וממילא מקום הצריכה יגדיר האם יזכה השירות בהקלה בדמות שיעור אפס. עוד למדנו כי את יוזם שיחת הטלפון יש לראות כמקבל השירות התקשורתי, ולמצער כמקבל השירות העיקרי. עם זאת, משנוכחנו לדעת כי מגבלות שונות שהוטלו על סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ לא הוטלו על סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ, עלינו להסיק כי בגין שיחות הטלפון נשוא בקשת האישור יש להשית מס ערך מוסף בשיעור אפס. לפיכך, בשלב זה אני מכריע כי בידי המבקשים עילה כנגד המבקשת."
בשלב זה, עבר בית המשפט לדון בשאלה, האם עילת התביעה יכולה לשמש בסיס לתובענה ייצוגית. בסופו של דיון, החורג מתחומי רשימה זו קבע בית המשפט, כי יש לאשר את הבקשה, כך שהתביעה תנוהל במסגרת הליך של תובענה ייצוגית(וראו גם בש"א 30602/07).

סיכום ביניים ומסקנות
עיננו הרואות, אפוא, כי בית המשפט בעניין גווילי יהושע הכריע, כי ביישום הוראת סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ יש לבחון היכן מקום צריכת השירות. מקום זה נקבע ככלל במקום בו נמצא מקבל השירות.
כאשר נמצא, כי מקבל השירות נמצא מחוץ לישראל (על בסיס המבחנים שהותוו בעניין קסוטו), הרי שהוראת הסעיף תחול בין אם מקבל השירות הינו תושב ישראל ובין אם מקבל השירות הינו תושב זר. כמו כן, הנטייה להחלת הטבת המס מכוח הסעיף  תגדל, ככל שימצא, כי העוסק הישראלי מתחרה במתן השירות בעסקים זרים.
ראוי להדגיש, כי בניגוד לסעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ ותקנה 12א לתקנות, הוראת סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ איננה שוללת את הטבת המס, כאשר השירות ניתן ביחס לנכס בישראל ולא בכדי המליץ בית המשפט, כי "טוב יעשה המחוקק, או למצער מחוקק המשנה, אם יעמיד לבחינה מחודשת את הגבלתה של ההקלה הקבועה בסעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ, בדומה להגבלת ההקלה הקבועה בסעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ, זאת בקשר להענקת שירותים הקשורים ב"נכס ישראלי".  
נמצאנו למדים, אם כן, כי מתן שירות מחוץ לישראל בידי עוסק שעיקר עיסוקו בישראל יכול לאפשר קבלת הטבת מע"מ בשיעור אפס גם במקרים בהם הטבת המס נשללת לכאורה על ידי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ (למשל כאשר נהנה מהשירות גם תושב ישראל בישראל או כאשר מדובר בשירות הניתן לגבי נכס בישראל).

בשולי הדברים ועניין א. גמיש
בשולי הדברים, יצוין, כי בפסק הדין שהתפרסם לאחרונה בעניין א. גמיש  (ע"מ 1506/08), נדון עניינה של חברה, המסייעת לחברות זרות באיתור ובמיון מועמדים לעבודה בישראל. האיתור והמיון נעשים בתאילנד בהתאם לצורכי ודרישות החקלאים הישראליים בעלי ההיתרים להעסקת עובדים זרים, כפי שאלה מועברים לידי החברה.
בית המשפט המחוזי ברשות כב' השופט אלון צידד בעמדת רשות המיסים לפיה לא חל בנסיבות אלו מס בשיעור אפס מכוח סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ על התמורה המשולמת על ידי החברות התאילנדיות, היות וגם החקלאים הישראלים נהנים מהשירות שניתן על ידי החברה המערערת.
בית המשפט דחה גם את עמדת המערערת, כי חל בעניינה סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ, בקובעו, כי עמדה זו מעקרת מתוכן את הוראת סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ. כמו כן, ציין בית המשפט, כי הוראת סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ עניינה בעוסק ישראלי הנותן שירותים מסוג מסוים, דרך כלל בתחום ישראל, ואשר נתן בנסיבות מסוימות שירות מסוג אותם השירותים בחו"ל. בעניינו, לעומת זאת, ציין בית המשפט, כי החברה המערערת עוסקת במתן שירות שהוא אחד ומהווה מכלול רב היבטים להבאת והשמת עובדים זרים בישראל. דהיינו, לא מדובר בסוגי שירות נפרדים בהם עוסק, לגישת בית המשפט, סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ.
דומה, כי פסק הדין אינו עולה בקנה אחד עם פסיקת בית המשפט בעניין גווילי יהושע ומחיל הלכה למעשה את התנאים, המפורטים בסעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ ובתקנה 12א(א) לתקנות לזכאות במס בשיעור אפס, גם בעת יישום סעיף 30(א)(7) לחוק מע"מ, למרות שלתנאים אלה אין כל אחיזה בלשון הוראת הסעיף.
ברוח זו ניתן לתהות אם פסק הדין היה משתנה אילו היה נמצא, כי החברה המערערת מתחרה בשירותיה עם חברות תאילנדיות, כך שעידוד פעילותה תורם ישירות להגדלת היקף הפעילות הכלכלית בישראל, כמבואר לעיל בעניין גווילי יהושע.
הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
לתגובות, שאלות, והערות למאמר זה - לחץ/י כאן
מאמרים נוספים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
טיפים ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
סקירת פסיקה ממשרד:  עו"ד ורו"ח מאורי עמפלי
עורכי דין
קישורים שימושיים לקהל הרחב ולמשרדי עורכי דין
 
דיני משפחה
גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות אישה - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל מזונות | עורכי דין ומידע משפטי
מזונות ילדים - גירושין | עורכי דין ומידע משפטי
משפט מסחרי
מכרזים - דיני מכרזים | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים עקיפים | עורכי דין ומידע משפטי
רוסיה - עסקים ברוסיה - דין רוסי | עורכי דין ומידע משפטי
יזמות עסקית - משפט מסחרי | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות יוצרים - קנין רוחני | עורכי דין ומידע משפטי
הוצאה לפועל ו דיני בנקאות
דיני בנקאות | עורכי דין מידע משפטי
הוצאה לפועל | עורכי דין מידע משפטי
כינוס נכסים - כונס נכסים | עורכי דין מידע משפטי
בקשת רשות להתגונן - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
סדר דין מקוצר - סד"מ | עורכי דין מידע משפטי
משפט פלילי
פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות נוער - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות מס | עורכי דין ומידע משפטי
עבירות תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
כתב אישום - פלילי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה
נהיגה בשכרות - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
פסילת רשיון נהיגה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
נהג חדש - דיני תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דוח תנועה - תעבורה | עורכי דין ומידע משפטי
דיני נזיקין , ו דיני ביטוח
ביטוח לאומי - נזקי גוף | עורכי דין ומידע משפטי
מחלת מקצוע - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
אחוזי נכות - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
ועדה רפואית - ביטוח לאומי | עורכי דין ומידע משפטי
תאונות דרכים - נזקי גוף ורכוש | עורכי דין ומידע משפטי
דיני מקרקעין - נדל"ן
בית משותף - בתים משותפים | עורכי דין ומידע משפטי
משכנתא | עורכי דין ומידע משפטי
בניה - תכנון ובניה | עורכי דין ומידע משפטי
שכירות - מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מקרקעין | עורכי דין ומידע משפטי
מגזר חקלאי מושבים קיבוצים
בן ממשיך - דיני מושבים | עורכי דין ומידע משפטי
אגודה שיתופית - מושבים , קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
קיבוצים | עורכי דין ומידע משפטי
מינהל מקרקעי ישראל | עורכי דין ומידע משפטי
מיסים מגזר חקלאי | עורכי דין ומידע משפטי
דיני עבודה
עבודת נשים - הריון לידה - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
זכויות עובדים עסקים בקשיים | עורכי דין ומידע משפטי
פיצויי פיטורים - פיצויי פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
הרעת תנאים - דיני עבודה | עורכי דין ומידע משפטי
פיטורים - פיטורין | עורכי דין ומידע משפטי
דיני צרכנות ו תביעות קטנות
תביעות קטנות | עורכי דין ומידע משפטי
הגנת הצרכן - צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
צרכנות | עורכי דין ומידע משפטי
 
 
עבירות מס
עבירות מס
עורך דין יואב ציונימאת: עו"ד ורו"ח יואב ציוני
עבירות מס – הגברת האכיפה ע"י רשויות המס ובתי המשפט
שאל/י שאלתך בנושא: עבירות מס
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
אזרחות זרה, הגירה, דין זר ומשפט בינלאומי, דרכון אירופאי
ארצות הברית דין אמריקאי - חוו"ד, אכיפת פסקי חוץ, ליטיגציה בינלאומית - אמריקה
עו"ד רזיאל גסלר
פולין אזרחות פולנית, תרגומים, איתור ושחזור מסמכים בפולין
צבי נגלר, עורך דין ונוטריון
אוסטרליה קנדה הגירה לאוסטרליה, ניו זילנד ועוד...
ליסה סגלוב, עו"ד נוטריון
שוויץ דין זר - שוויץ, חוות דעת דין שוויצרי, נאמנויות, מיסוי בינלאומי, עסקים בשוויץ
רוזנברג, קרן-פולק ושות, משרד עורכי דין
רומניה אזרחות רומנית
אריאלה וינטראוב עו"ד נוטריון
רוסיה אוקראינה דין רוסי, עסקים ברוסיה, עסקים באוקראינה
בוריס למפר - משרד עורכי דין נוטריון
ישראל הגירה לישראל , ויזות ורשיונות שהיה בישראל, משרד הפנים
ד"ר רן מובשוביץ, משרד עו"ד
צכיה דין זר - צ'כיה , חוו"ד דין צ'כיה, לימודים בצ'כיה וכו'...
אנואר עמל, משרד עו"ד נוטריון
עורכי דין ומידע בתחום זה ...
 
משכנתא - עורכי דין
משכנתאות - חובות משכנתא
 עורך דין אבנר שטמרמאת: עו"ד אבנר שטמר
קיבלתם הודעת פינוי - מאמר רביעי בסדרה בנושא מימוש משכנתאות ופינוי מדירות מגורים
שאל/י שאלתך בנושא: משכנתא
עורכי דין ומידע בתחום זה ...


כל הזכויות שמורות "מערכת מידע משפטי"
עורכי דין - מידע משפטי לאזרח - דף הביתחוות דעת מומחים יועצים חיצונייםתנאי שימושצור קשר
נזיקין וביטוחדיני עבודהדיני משפחהגירושיןדיני תעבורהמקרקעין - נדל"ןמגזר חקלאי  דיני מושבים  קיבוציםהוצאה לפועל ובנקאותמשפט פלילי
משפט מסחרימשפט מנהלימסים - דיני מיסיםצרכנות , תביעות קטנות
עורכי דין - אינדקס שאל שאלה משפטיתמגזין משפטילמדור בעיתון
ימי עיון , סדנאות , כנסים משפטיים לאזרחסקירת פסיקה - פסקי דין , החלטות, פסק דיןאינדקס מאמריםאינדקס טיפיםכיצד לבחור עו"ד
developed by benchmark